Brodwaith cyfrifiadurol

Brodwaith cyfrifiadurol yw un o'r dulliau mwyaf adnabyddadwy o farcio dillad a thecstilau. Mae hyn oherwydd ei hanes yn dyddio'n ôl gannoedd o flynyddoedd, lle mewn hynafiaeth roedd menywod yn brodio patrymau ar ffabrigau â llaw.

Y dyddiau hyn, mae brodwaith yn cael ei gymhwyso'n awtomatig gan ddefnyddio peiriant a reolir gan gyfrifiadur ar sail rhaglen brodwaith, sy'n cael ei chreu'n unigol ar gyfer pob dyluniad graffig.

Dyluniadau llai ar decstilau sydd â phwysau mwy na chrys-t traddodiadol sy'n edrych orau. Mae gan ddillad wedi'i bersonoli lawer o fanteision. Mae cynnyrch o'r fath yn sefyll allan o'r gystadleuaeth, yn cryfhau delwedd y cwmni ac yn adeiladu ymdeimlad o gymuned ymhlith y tîm yn achos dillad gwaith.

Brodwaith cyfrifiadurol ar ddillad

Perfformir brodwaith cyfrifiadurol ar ddillad a thecstilau

Gellir defnyddio brodwaith cyfrifiadurol yn eofn ar gyfer cynhyrchu teclynnau tecstilau hefyd hysbysebu dillad. Logo wedi'i frodio ac enw'r cwmni ar polówkach, bagiau czy tyweli gall fod yn anrheg dda i gwsmeriaid neu bartneriaid busnes. Trwy ddefnyddio dillad neu gynhyrchion hysbysebu o'r fath, byddant yn hyrwyddo'r brand.

Yn ogystal â dillad, mae brodwaith yn cael ei wneud amlaf ar gynhyrchion fel bagiau, hetiau, tyweli a bathrobes. Mae'r logo wedi'i frodio yn bendant yn gryfach ac yn fwy ymwrthol i ecsbloetio na dulliau amgen o farcio â graffeg glynu.

Traddodiad brodwaith cyfrifiadurol

Carchar yn ddull addurno sy'n hysbys i hynafiaeth, pan fydd menywod yn brodio patrymau ar ddillad, lliain bwrdd a baneri â llaw. Mae ceinder a gwydnwch brodwaith wedi eu gwneud yn elfen o lawer o ddiwylliannau, yn ogystal â symbol o rai rhanbarthau ar ffurf gwisgoedd a baneri gwerin.

Mae ansawdd uchel a gwydnwch marcio brodwaith hefyd wedi bod yn berthnasol mewn hysbysebu modern. Mae gweithwyr sy'n gwisgo dillad gyda logo'r cwmni yn aml yn cael eu hystyried yn gynrychiolwyr cwmnïau dibynadwy ac nid cwmnïau anhysbys. Hefyd mae tecstilau gwestai ar ffurf tyweli neu ystafelloedd ymolchi gyda logo yn cynyddu bri’r gwesty.

Mae gweinyddwyr a pherchnogion bwytai sydd â thecstilau gastronomig wedi'u personoli fel ffedogau neu ffedogau hefyd yn cael eu hystyried yn gyson â'r brand, ac felly'n ysbrydoli mwy o ymddiriedaeth, sy'n aml yn trosi'n benderfyniadau prynu cwsmeriaid. Mae brodwaith hefyd yn hysbysebu teclynnau sy'n cael derbyniad cadarnhaol.

Mae teclynnau wedi'u haddurno ar ffurf bagiau, capiau, crysau-T yn aml yn cael eu defnyddio mewn cystadlaethau a drefnir gan gwmnïau fel rhan o'i hyrwyddo neu fel nwyddau am ddim i gwsmeriaid.

parc peiriannau

Parc peiriant ar gyfer brodwaith cyfrifiadurol

Mae technoleg fodern a phosibiliadau cyfredol yn caniatáu inni ateb y galw cynyddol yn y farchnad am gynhyrchion â brodwaith. Diolch i beiriannau modern, heddiw mae'n bosibl gwneud miloedd o frodweithiau mewn cyfnod byr wrth gynnal manwl gywirdeb y dyluniad. Mae'r datblygiad economaidd hwn hefyd yn trosi'n bris deniadol ar gyfer brodwaith.

Brodwaith cyfrifiadurol - technoleg sydd ar gael inni

Mae peiriannau modern yn cynnwys nifer o nodwyddau i edau lliwiau'r edau sy'n briodol ar gyfer y prosiect. Rheolir y broses brodwaith gan raglen gyfrifiadurol y mae'r dyluniad yn cael ei lanlwytho iddo. Ein ochr ni yw pennu'r lle priodol i gymhwyso'r brodwaith a'i faint. Argymhellir brodwaith ar gyfer prosiectau llai, a dyna pam ei boblogrwydd ar gyfer argraffu logos, enwau cwmnïau, sefydliadau ac ysgolion.

Manteision ac anfanteision brodwaith cyfrifiadurol

Mae ymddangosiad dillad gydag arwyddluniau yn rhywbeth sy'n gwneud iddo sefyll allan. Mae brodwaith a wnaed yn fanwl gywir yn rhoi ansawdd a cheinder newydd i decstilau, ac mae'r brand a hysbysebir ganddo yn ennill bri. Nid oes angen poeni y bydd y graffeg neu'r testun yn pilio yn y golch neu ar ôl cyfnod hir o ddefnydd.

Mae brodwaith cyfrifiadurol yn rhan annatod o ddillad, sy'n rhoi mantais sylweddol iddo dros ddulliau eraill sy'n pilio neu'n creu ceudodau trwy naddu'n raddol. Gall brodwaith cyfrifiadur fod o bron unrhyw liw. Yr unig gyfyngiad yw lliw yr edau a ddefnyddir.

Mae brodio yn cael ei berfformio gyda manwl gywirdeb llawfeddygol diolch i reolaeth gyfrifiadurol. Mae techneg a manwl gywirdeb brodwaith cyfrifiadurol yn caniatáu ar gyfer cydraniad uchel o batrymau wedi'u brodio. Mae brodwaith yn syml yn talu ar ei ganfed gyda chyfeintiau mawr.

Mantais ychwanegol yw'r gost un-amser o baratoi rhaglen brodwaith, sy'n parhau i fod yn ein cronfa ddata er daioni. Felly, yn y dyfodol, os bydd y cwsmer yn dychwelyd i ail-archebu dillad gyda'r un dyluniad, bydd wedi'i eithrio o ffi y rhaglen.

brodwaith cyfrifiadurol ar decstilaubrodwaith cyfrifiadurol ar ddillad

Mae gan frodwaith cyfrifiadurol anfanteision hefyd, ond gellir eu hosgoi trwy ddewis y dull marcio priodol ar gyfer y math o ddeunydd a dyluniad. Dyma pam y mae'n syniad da cysylltu â gweithwyr proffesiynol cyn comisiynu eich marcio cyntaf i osgoi diffygion posibl.

Yn wahanol i'r argraffu cyfrifiadurol arwyneb llawn, ni ellir defnyddio brodwaith i wnïo graffig cyflawn gydag ystod ddiderfyn o liwiau.

Fodd bynnag, nid dyna hanfod y peth. Mae brodwaith yn gyfeiriad at draddodiad oherwydd ei fod yn debyg i arfbais yn addurno dillad bonheddig. Nid oes a wnelo o gwbl â phaentiadau kitschy, golchadwy.

Ni argymhellir brodwaith i gael ei frodio ar ddeunyddiau â grammage isel nad yw'n fwy na 190 g / m2. Bydd brodwaith mawr yn rhoi'r argraff o "darian", bydd yn anhyblyg wrth ei ddefnyddio, ac wrth ei roi ar ddeunydd tenau - gall nodwyddau bwnio deunydd mor denau.   

Ni ellir brodio brodwaith cyfrifiadurol ar ffabrigau o ansawdd isel sydd â phwysau sail isel. Tybir y dylai gramadeg tecstilau fod yn fwy na 190 g / m2. Fodd bynnag, mae'n anodd dychmygu logo wedi'i frodio ar grys-T rhad mor denau nes bod popeth yn dangos trwyddo.

Faint mae brodwaith cyfrifiadur yn ei gostio?

Mae brodwaith cyfrifiadurol yn gymharol economaidd. Fodd bynnag, mae sawl ffactor yn chwarae rôl ar gyfer prisiad cywir. Yn unigol, mae brodwaith yn rhatach wrth archebu mwy o gynhyrchion. Yn ogystal, mae maint y brodwaith a chymhlethdod y graffeg yn cael effaith fawr ar y pris, sy'n trosi i brisiad dwysedd brodwaith. Po fwyaf yw'r brodwaith, y mwyaf o blygiadau, cyfuniadau a pho fwyaf yw'r maint, y mwyaf trwchus yw'r brodwaith. Hefyd, mae nifer y lleoedd lle mae'r brodwaith i'w osod (e.e. logo yn y tu blaen ar y frest chwith + logo yng nghanol y cefn) yn bwysig ar gyfer prisio'r uned. Fel rheol nid yw'r nifer o liwiau a ddefnyddir yn dylanwadu ar y pris, gan fod gan y peiriant gwnïo lawer o edafedd. Dylid ychwanegu cost paratoi at y gorchymyn brodwaith cyntaf rhaglen brodwaithsydd eisoes yn ein cronfa ddata ac felly nid yw'n cael ei ychwanegu at archebion dilynol.